Obchodné podmienky provízneho programu Cvaknito.sk

Registráciou do provízneho program potvrdzuje partner i prevádzkovateľ provízneho program svoj záväzok riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami.

Prevádzkovateľom provízneho program je:

Firma: Different s.r.o
Ulica: Priekopská 34
Mesto: Martin

PSČ: 03608
IČO: 47000406 DIČ: 2023716607

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom na jednej strane a partnerom na strane druhej. Partnerom sa rozumie právnická či fyzická osoba, ktorá sa registrovala do provízneho program Prevádzkovateľa.

1. Obecné podmienky

1.1 Provízny program prevádzkuje spoločnosť Different,s.r.o., ďalej len Prevádzkovateľ.

1.2 Záujemca, ktorý sa registruje do provízneho pogramu sa nazýva Partner.

1.3 Partner propaguje služby či tovar Prevádzkovateľa marketingovými aktivitami – na webových stránkach, diskusných fórach, emailom, sociálnych sieťach, pomocou PPC kampaní.

2. Práva a povinnosti Partnera

2.1 Partner smie požiadať o ukončenie partnerstva behom jeho členstva v partnerkom programe. Pokiaľ tak učiní, bude mu do jedného mesiaca vyplatená odmena za schválené provízie do dňa, kedy požiadal o ukončenie svojho členstva.

2.2 Partner nesmie propagovať kampaň a produkty na stránkach, v emailoch, diskusných fórach a sociálnych sieťach, ktoré sú v rozpore zo zákonmi Slovenskej Republiky, alebo s dobrými mravmi.

2.3  Partner nesmie poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa.

2.4  Parner si nesmie objednať tovar či služby Prevádzkovateľa cez svoj vlastný provízny odkaz. Pokiaľ tak spraví, nemá nárok navzniknutú províziu.

2.5 Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k províznemu program pred zneužitím treťou stranou.

2.6 Partner smie na propagáciu využívať len textove a obrazové materiály Prevádzkovateľa, ktoré sú mu za týmto účelom poskytnuté.

2.7 Je prísne zakázané propagovať Prevádzkovateľa rozosielaním správ (emailom, sms, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude Prevádzkovateľom zaistená takáto aktivita Partnera, môže to viesť k okamžitému ukončeniu partnerskej spolupáce a uzavretiu účtu Partnera. Partner týmto stráca nárok na akúkoľvek províziu, ktoré mu neboli ešte vyplatené.

2.8 Kampane založené v tomto programe nieje možné propagovať pomocou PPC kapmaní v AdWords, Sklik či FacebookAds.

2.9 Partner je povinný rešpektovať akcie či zľavy na tovar či služby, ktoré umožní Prevádzkovateľ. Partner nesmie ľubovoľne udeľovať zľavy na tovar či služby bez súhlasu Prevádzkovateľa.

3. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa:

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov v províznom programe.

3.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje Partnerovi vyplatiť províziu za ním uskutočnené konverzie.

3.2 Prevádzkovateľ garantuje 99,5% dostupnosť systému. Do dostupnosti system sa nezapočítavajú neodvrátiteľné objektívne dôvody (napríklad odstávka el.energie, výpadok pripojenia internet a pod.) alebo prerušenie prevádzky z dôvodu systémových zásahov Prevádzkovateľa do prevádzky server.

3.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky. Na zmeny v obchodných podmienkach musí Prevádzkovateľ Partnera upozorniť.

3.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje pravdivo a pravidelne schvalovať konverzie partnerov.

3.5 Prevádzkovateľ je povinný vždy pravdivo a včas informovať Partnera o prebiehajúcich akciách a zľavách na tovar či služby, ktoré ponúka.

4. Provízia

4.1 Výška provízie sa odvíja od celkového počtu konverzií a je uvedená pri každej kampani zvlásť.

4.2 Províziebudúschvaľovanévždypouplynutízákonomdanejlehotypre možnosť vrátenia peňazí zákazníkovi.

4.3 Provízie budú schválené u tých konverzií, kde sa naplnilo úplnej úhrade tovaru či služby v propagovanej kampani.

4.4 Za zrušené či stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na províziu.

5. Výplata provízie

5.1 Partner má nárok na výplatu provízie, pokiaľ je súčeť schválených provízií v system vyšších, než 30€.

5.2 Pokiaľ Partner prekročí túto čiastku, má možnosť požiadať o výplatu svojej províziu prostredníctvom provízneho software. Na základe žiadosti Partnera mu bude zaslaný report, v ktorom bude uvedená výsledná čiastka, ktorú si Partner môže fakturovať. Pokiaľ partner nemôže vystaviť faktúru, bude mu provízia vyplatená na základe Dohody o vykonanej práci.

5.3 Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom je 14 dní.

6. Ochrana osobnýchúdajov

6.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že data budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 z.Z. o ochrane osobných údajov.

6.2.Partneri, ktorí sa registrovali do partnerského program, súhlasia zo zasielaním emailových správ, ktoré budú slúžiť k zasielaniu noviniek a informácií súvisiacich s kampaňmi v províznom programe či s predmetom podnikania Prevádzkovateľa.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 1. 4. 2018